Franziska Bachofen for Vogue Poland,  
styled by Karla Gruszecka

AliceRosati2019©