Missy Rider for Numero Magazine,
styled by Vanessa Metz

AliceRosati2019©